Privacy Policy Background
Triangle MeshTriangle Mesh

Investerarrelationer

Följande internetsida innehåller information och dokument som endast är avsedda i informationssyfte. De utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan att teckna eller köpa några värdepapper, inte heller är informationen eller dokumenten häri avsedda att utgöra grunden för någon avtalsenlig eller annan förpliktelse och utgör inte en rekommendation från Schletter International B.V. (”emittenten”) eller någon tredje part att förvärva eller avyttra värdepapper från emittenten.
Alla uttalanden, åsikter och avsikter samt framtidsinriktade uttalanden som finns i informationen och dokumenten på följande internetsida är, om inte annat uttryckligen anges, baserade på för närvarande tillgänglig information, planer och på vissa antaganden från emittenten vid tidpunkten för respektive publikation, som kan komma att ändras i framtiden. I händelse av en ändring av den information, planer och antaganden som informationen och dokumenten på följande internetsida baseras på, finns det ingen skyldighet från emittentens sida att uppdatera denna information eller dokument utöver eventuella lagkrav.
Informationen och dokumenten som publiceras på följande internetsida är inte avsedda för distribution, publicering eller spridning, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i, inom eller från USA eller något annat land där sådan distribution, publicering eller spridning skulle utgöra ett brott mot tillämpliga lagbestämmelser i sådana länder. Den är inte heller riktad till, eller avsedd för distribution till eller för användning av någon person som är medborgare eller bosatt i USA eller någon stat, land eller annan jurisdiktion där sådan distribution, publicering, inlägg eller användning skulle strida mot tillämplig lag eller skulle kräva registrering eller annan auktorisation i en sådan jurisdiktion.
Genom att trycka på knappen ”Jag bekräftar” bekräftar du att du har läst och förstått föregående meddelande.