Privacy Policy Background
Triangle MeshTriangle Mesh

Relacje z inwestorami

Poniższa strona internetowa zawiera informacje i dokumenty, które są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych. Informacje lub dokumenty nie stanowią podstawy jakiegokolwiek zobowiązania umownego lub innego zobowiązania i nie stanowią rekomendacji firmy Schletter International B.V. („Emitent”) lub jakiejkolwiek osoby trzeciej w zakresie nabycia albo zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych Emitenta.
Wszelkie oświadczenia, opinie i intencje, a także oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w informacjach i dokumentach zamieszczone na tej stronie internetowej opierają się na aktualnie dostępnych informacjach, planach oraz na określonych założeniach przyjętych przez Emitenta w chwili ich publikacji. Mogą one ulec zmianie w przyszłości, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej. Ewentualna zmiana informacji, planów i założeń, na których opierają się informacje i dokumenty zamieszczone na tej stronie internetowej, nie powoduje powstania po stronie Emitenta obowiązku aktualizacji tych informacji i dokumentów wykraczającego poza wszelkie obowiązujące wymogi prawne.
Informacje i dokumenty zamieszczone na poniższej stronie internetowej nie są przeznaczone do rozpowszechniania, publikowania lub rozprowadzania w całości lub w części, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie lub z terenu Stanów Zjednoczonych Ameryki lub jakiegokolwiek innego kraju, w którym takie rozpowszechnianie, publikowanie lub rozprowadzanie stanowiłoby naruszenie obowiązujących przepisów prawnych. Nie są również skierowane ani przeznaczone do rozpowszechniania lub wykorzystania przez jakąkolwiek osobę będącą obywatelem lub mieszkańcem Stanów Zjednoczonych Ameryki lub innego stanu, kraju czy jurysdykcji, w których takie rozpowszechnianie, publikowanie, zamieszczanie lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z obowiązującym prawem lub wymagałoby rejestracji albo autoryzacji w takiej jurysdykcji.
Klikając przycisk „Potwierdzam” Użytkownik oświadcza, że przeczytał i zapoznał się z powyższą informacją.